Všeobecné obchodní podmínky EDUCIO s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb portálu www.educio.cz.

1 Úvodní ustanovení

1.1 Základní definice pojmů:

 • Provozovatel a majitel portálu – společnost Educio s.r.o. (dále jen „Poskytovatel“).
 • Poptávka učiněná prostřednictvím portálu www.educio.cz – dále jen „Poptávka“.
 • Nabídka učiněná prostřednictvím portálu www.educio.cz – dále jen „Nabídka“.
 • Otevřené (veřejné) kurzy a semináře – dále jen „Kurz“.
 • Kurzy a Poptávky – dále jen „Služba“.
 • Žadatel poptávající Službu, žadatel hodnotící Službu – dále jen „Klient“.
 • Žadatel nabízející Službu jednotlivě – dále jen „Lektor“.
 • Žadatel nabízející Službu hromadně – dále jen „Vzdělávací společnost“.
 • Klient, Lektor, Vzdělávací společnost – dále jen „Uživatel“.

1.2 Společnost Educio s.r.o., IČ: 041 05 311, se sídlem Československé armády 1181, 562 01 Ústí nad Orlicí, zapsaná v obchodních rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35224 poskytuje Uživatelům za níže uvedených podmínek Služby umístěné na webovém portálu www.educio.cz.

1.3 Služba slouží ke zprostředkování obchodních poptávek a nabídek z oblasti vzdělávání a zpřístupňuje kontakty na vybrané lektory a vzdělávací společnosti za účelem navázání spolupráce pro Uživatele portálu.

1.4 Poptávkou se rozumí odeslaný strukturovaný požadavek od Klienta ve formě vyplněného webového formuláře umístěného na portálu www.educio.cz, kterým poptává služby Lektorů a Vzdělávacích společností.

1.5 Nabídkou se rozumí vypracovaný návrh pro Klienta od Lektorů a Vzdělávacích společnostní na základě informací z Poptávky.

1.6 Objednávkou se rozumí rezervace Služby Klientem na portálu www.educio.cz.

1.8 Vztah Poskytovatele s Klienty shora uvedených služeb se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále „Podmínky“), které tvoří obecní právní rámec pro využívání Služby všemi Uživateli, nebude-li v konkrétním případě výslovně sjednáno jinak.

2 Pravidla poskytování služby, práva a povinnosti

2.1 Obsah Služby představuje souhrn obsahu Poskytovatele a Uživatelů.

 • Obsah Poskytovatele je tvořen zejména materiály, informacemi a díly (včetně autorských děl), které poskytuje Poskytovatel jako součást Služby.
 • Obsah Uživatelů je tvořen zejména materiály, informacemi a díly (včetně autorských děl), které poskytují Uživatelé.

2.2 Uživatel je povinen užívat Služeb portálu www.educio.cz v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

2.3 Uživatel se zdržuje možnosti používání výčtu jednotlivých seminářů, kurzů, školení či jiných vzdělávacích aktivit ve svůj prospěch. Rovněž se zdržuje možnosti využití kontaktních informací poskytnutých na portálu za účelem jejich prodeje či jiného poškození Poskytovatele. V tomto případě se jedná o hrubé porušení Všeobecných obchodních podmínek. Uživatel rovněž nesmí používat grafické objekty (obrázky, ilustrace, grafy aj.) z portálu www.educio.cz ve svůj prospěch jinde než na portálu www.educio.cz. Veškeré grafické objekty výše zmíněné jsou majetkem Poskytovatele.

2.4 Uživatel je zodpovědný za pravdivost informací uvedených při registraci v registračním formuláři, ve kterém po Uživateli vyžadujeme následující informace: Jméno, Příjmení, E-mail, Heslo, Role Uživatele (Zákazník alias Klient, Lektor, Agentura alias Vzdělávací společnost). Poskytovatel si vyhrazuje právo autorizovat profil Uživatele.

2.5 Uživatel je zodpovědný za své přihlašovací údaje (e-mail a heslo), které jsou propojeny se vstupem do administrační sekce portálu. Uživatel nebude vyzrazovat své přihlašovací údaje třetím stranám, neboť jinak ohrozí vniknutí do jeho administrační sekce třetí osobou a následně dochází k možnému porušení Všeobecných obchodních podmínek portálu v roli Uživatele třetí stranou. Za toto jednání je pak zodpovědný Uživatel, který nese plnou zodpovědnost.

2.6 Specifická práva a povinnosti jednotlivých rolí Uživatelů jsou uvedeny níže:

2.6.1 Klient

 • Vytváří Objednávky na základě vlastního výběru.
 • Vytváří Poptávky na portálu www.educio.cz, na které následně reagují Lektoři a Vzdělávací společnosti jednotlivými Nabídkami. Tyto Nabídky zprostředkuje Poskytovatel, který se stává prostředníkem mezi Poptávkou od Klienta a Nabídkou od Lektora či Vzdělávací společnosti, kterým Poskytovatel Poptávku od Klienta nabídne. Klient si vybere dodavatele na základě získaných Nabídek od Lektora či Vzdělávací společnosti, která dle jeho názoru nabídla nejvýhodnější Nabídku pro jeho Poptávku.
 • Uděluje hodnocení Služeb. Toto hodnocení přispívá k rozvoji portálu www.educio.cz a informuje Uživatele o kvalitě jednotlivých Služeb. Na základě hodnocení může Lektor či Vzdělávací společnost, která Službu realizovala, poskytnout doplňující materiály či podklady, které rozšíří Služby portálu. Hodnocení jsou však vždy autorizována Lektorem či Vzdělávací společností tak, aby bylo docíleno relevance jednotlivých hodnocení.
 • Má právo editovat uživatelský profil na portálu www.educio.cz vytvořený registrací.
 • Má odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním portálu.

2.6.2 Lektor

 • Má právo editovat uživatelský profil na portálu www.educio.cz vytvořený registrací, avšak je zcela zodpovědný za veškeré uvedené informace.
 • Má povinnost udržovat nabízené Služby prostřednictvím portálu www.educio.cz vždy aktuální.
 • Poskytuje registrací na portálu souhlas s použitím ochranných známek vztahujících se na jeho loga, jména či jiné označení včetně jeho poskytnutých informací, materiálů a děl (včetně autorských děl). S výše uvedeným může Poskytovatel nakládat ve prospěch portálu www.educio.cz. Vždy však jen k užitku obou stran (Poskytovatele a Lektora).
 • Má možnost konzultovat s Poskytovatelem nesrovnalosti v hodnocení Služeb Klienty, které se uskuteční vždy po realizaci Služeb, které realizoval Lektor.
 • Lektor může Klientovi poskytnout doplňující materiály či podklady, kterými Lektor získá vyšší popularitu. Tyto materiály či podklady získá Klient automaticky na základě autorizovaného hodnocení Lektorem.
 • Má právo zareagovat Nabídkou na Poptávku od Klienta, kterou získá od Poskytovatele, který Poptávky od Klientů přerozděluje.
 • Má povinnost řídit se pravidly portálu a platným Sazebníkem, na základě kterého je mu vyměřena částka ve výši odměny pro Poskytovatele za zprostředkování Služby.
 • Pokud dojde ke zrušení Služby, kterou Klient u Lektora Objednal prostřednictvím portálu www.educio.cz, je zapotřebí o této skutečnosti informovat Poskytovatele na e-mailu nedoma@educio.cz. Pokud takto Lektor neučiní maximálně do tří pracovních dní, bude Služba brána za realizovanou a odměna pro Poskytovatele za zprostředkování této Služby se bude řídit dle platného Sazebníku.
 • Má odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním portálu.

2.6.3 Vzdělávací společnost

 • Má právo editovat uživatelský profil na portálu www.educio.cz vytvořený registrací, avšak je zcela zodpovědný za veškeré uvedené informace.
 • Má povinnost udržovat nabízené Služby prostřednictvím portálu www.educio.cz vždy aktuální.
 • Poskytuje registrací na portálu souhlas s použitím ochranných známek vztahujících se na jeho loga, jména či jiné označení včetně jeho poskytnutých informací, materiálů a děl (včetně autorských děl). S výše uvedeným může Poskytovatel nakládat ve prospěch portálu www.educio.cz. Vždy však jen k užitku obou stran (Poskytovatele a Vzdělávací společnosti).
 • Má povinnost autorizovat hodnocení Služeb Klienty, které se uskuteční vždy po realizaci Služeb, které realizovala Vzdělávací společnost.
 • Má právo zareagovat Nabídkou na Poptávku od Klienta, kterou získá od Poskytovatele, který Poptávky od Klientů přerozděluje.
 • Vzdělávací společnost může Klientovi poskytnout doplňující materiály či podklady, kterými Vzdělávací společnost získá větší popularitu. Tyto materiály či podklady získá Klient automaticky na základě autorizovaného hodnocení Vzdělávací společností.
 • Má povinnost řídit se pravidly portálu a platným Sazebníkem, na základě kterého je mu vyměřena částka ve výši odměny pro Poskytovatele za zprostředkování Služby.
 • Pokud dojde ke zrušení Služby, kterou Klient u Vzdělávací společnosti Objednal prostřednictvím portálu www.educio.cz, je zapotřebí o této skutečnosti informovat Poskytovatele na e-mailu nedoma@educio.cz. Pokud takto Vzdělávací společnost neučiní maximálně do tří pracovních dní, bude Služba brána za realizovanou a odměna pro Poskytovatele za zprostředkování této Služby se bude řídit dle platného Sazebníku.
 • Má odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním portálu.

2.7 Poskytovatel

 • Poskytuje Uživatelům Služby prostřednictvím portálu www.educio.cz.
 • Poskytuje přístup Uživatelům do administrační sekce portálu.
 • Poskytuje zpoplatněné i nezpoplatněné Služby Uživatelům ve sjednaném čase a za sjednaných podmínek.
 • Umožňuje Klientům na portálu www.educio.cz vytvářet Poptávky, Lektorům a Vzdělávacím společnostem tyto Poptávky přerozděluje a umožňuje tak reagovat na tyto Poptávky Nabídkami.
 • Umožňuje Klientům vytvářet Objednávky Služeb, které poskytují Lektoři a Vzdělávací společnosti. Dále umožňuje Klientům hodnotit Služby a zkvalitňovat tak informace poskytované jiným Klientům a třetím stranám na portálu www.educio.cz.
 • Umožňuje Lektorům a Vzdělávacím společnostem publikovat své Služby na portálu www.educio.cz. Pokud dojde k Objednávce Služby Lektora či Vzdělávací společnosti Klientem, náleží Poskytovateli odměna za zprostředkování Objednávky Služby ve výši definované v platném Sazebníku. Odměna za konkrétní Službu je bezpředmětná ve chvíli, kdy Lektor či Vzdělávací společnost doloží fakt, že se Služba nerealizovala (např. vzdělávací aktivita byla zrušena a nekonala se). O zrušení Služby jsou však Lektor a Vzdělávací společnost povinni informovat Poskytovatele na e-mailu nedoma@educio.cz. Odměna je splatná vždy 30 dní po vystavení faktury. Fakturu vystaví a zašle Poskytovatel začátkem následujícího měsíce (měsíc, který následuje po měsíci, v němž byla Služba realizována) Lektorovi či Vzdělávací společnosti. Položky faktury budou obsahovat výpis uskutečněných Objednávek Služeb prostřednictvím portálu www.educio.cz včetně výše vykalkulované odměny dle platného Sazebníku.
 • Poskytovatel si vyhrazuje právo autorizace jednotlivých příspěvků v oblasti hodnocení Služeb i komunikace poptávající a nabízející strany.
 • Poskytovatel Služby nemůže garantovat přístup na portál po dobu 24 h denně z důvodů možných aktualizací a oprav systému a poruch serveru. Všechny tyto okolnost však budeme maximálně eliminovat. Veškeré práce na portálu, které mají význam po stránce aktualizací a oprav, bude Poskytovatel řešit ve večerních hodinách. Poskytovatel si rovněž vyhrazuje právo změny software na portálu bez předchozích upozornění Uživatelů.
 • Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit nebo odstranit obsah zveřejněný Uživatelem a to bez předchozího upozornění. Může se jednat např. o nevhodný obsah, který je v rozporu s obecně platnými morálními principy, s podmínkami portálu www.educio.cz či jinak nevhodný obsah.
 • Poskytovatel nenese odpovědnost za žádné názory, které Uživatelé projevili, a nenese rovněž odpovědnost za soubory, které byly prostřednictvím Uživatelů na portál nahrány. Pravdivost a aktuálnost informací je rovněž mimo odpovědnost Poskytovatele.
 • Poskytovatel nemá povinnost opravovat neaktuální informace, které se zobrazují na portále na základě vložení Uživatelem. Může však na tuto skutečnost upozornit Uživatele. Pokud by Uživatel neprovedl nápravu, má Poskytovatel nárok příspěvek Uživatele opravit či odstranit.

3 Ochrana osobních údajů

3.1 Poskytovatel zaručuje, že zpracování osobních dat prostřednictvím portálu bude probíhat v souladu se základními právy a svobodami. Poskytovatel data zabezpečuje a nakládá s nimi jako s důvěrnými informacemi. Data jsou zpracovávána jak manuálně, tak automatizovaně (prostřednictvím elektronických systémů a databází).

3.2 Poskytovatel bez souhlasu Uživatele nikdy osobní data, která Uživatel vyplnil prostřednictvím portálu www.educio.cz při užívání jakékoliv Služby, dále neposkytuje třetí straně.

3.3 Osobní data jsou poskytována až po souhlasu Uživatele a to za účelem zprostředkování Služeb mezi Lektorem a Klientem a Vzdělávací společností a Klientem na základě uskutečněné Poptávky ze strany Klienta a Nabídky ze strany Lektora či Vzdělávací společnosti nebo na základě Objednávky Služby Klientem.

3.4 Na portálu www.educio.cz bude Poskytovatel uchovávat informace pro identifikaci zařízení Uživatele pomocí tzv. souborů cookies. S uchováváním těchto dat souhlasíte automaticky s využíváním Služeb portáluwww.educio.cz.

3.5 Poskytovatel nikdy neposkytuje třetím stranám přihlašovací údaje (přihlašovací jméno a heslo), které slouží k autorizaci Uživatele na webovém portálu www.educio.cz.

3.6 Přihlašovací údaje jsou spojeny s úrovní oprávnění (rolí) Uživatele, která je Uživatelem zvolena při samotné registraci na portál www.educio.cz.

4 Sazebník

4.1 Klientům je Služba portálu www.educio.cz poskytována zdarma.

4.2 Objednávky jednotlivých Služeb se pak pro Klienty řídí dle Obchodních podmínek Lektorů či Vzdělávacích společností, u kterých byla tato Služba prostřednictvím portálu www.educio.cz objednána.

4.3 Cena Služby pro Lektory a Vzdělávací společnosti se řídí dle platného Sazebníku. Povinností poskytovatele je informovat Lektory a Vzdělávací společnosti o aktualizacích Sazebníku.

5 Závěrečné ustanovení

5.1 Veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem a dále rovněž mezi Uživateli probíhá elektronickou (e-mailem, notifikacemi na portálu) nebo telefonickou formou. V případě Poskytovatele se jedná o tyto kontakty: nedoma@educio.cz. V případě Uživatele se jedná o kontakty vyplněné Uživatelem na portálu www.educio.cz.

5.2 Poskytovatel může Uživateli poskytovat sdělení rovněž prostřednictvím informací zobrazených na portálu www.educio.cz.

5.3 Toto znění Podmínek nabývá účinnosti dne 30. listopadu 2015.

Nenašli jste kurz?

Poptávka kurzu na míru

© 2020 • Educio s.r.o • Všechna práva vyhrazena • info@educio.cz