Moderní ekonomické a finanční řízení obchodních a službových společností a veřejného sektoru, včetně jeho odvozených organizací (ovs)

PRAHA 1 - Nové Město
Od: 24.10.2017
Do: 26.10.2017
3 dny
 
Veřejné kurzy
0%
Cena kurzu

9890

Počet osob
Jméno
Přijmení
Tel.
IČO

Stistknutím tlačítka Rezervovat, souhlasíte s Obchodními podmínkami dodavatele.

Jméno
Přijmení
E-mail
Heslo

Stistknutím tlačítka Rezervovat, souhlasíte s obchodními podmínkami dodavatele.

Sdílejte:

Účel / cíl

Na semináři se naučíte strukturovat a prakticky využívat finančně účetní (finanční), ale i nezbytně širší manažerské a ekonomické pojetí a užití současného řízení (EFŘ), ale i komplexní užití nákladů a zdrojů. Naučíte se v praxi používat, odvodit i rozpočtovat jednotlivé produktivní nákladové formy a složky (např. fixní, variabilní, přímé a nepřímé i režijní, kapacitní atd.) i dnes nutně komplexní nákladové i výkonnostní objekty (vedle nákladově a/i ziskově efektivních produktů i služeb, zákazníci, klienti, dodavatelé; organizační např. firma, divize, úsek, útvar a personální linie např. ústředí a management, provozní pracovníci, logistika a CRM, trhy i jejich segmenty, interní služby a outsourcing, zakázky a projekty atd.) a druhy ve firemním a organizačním řízení.

Bude se tak dít postupem semináře nejenom z tradičního nákladového a finančního pohledu a tzv. výrobních firem/společností mající klasické přímé náklady (např. přímý materiál, přímá práce lidí a strojů), ale i při řízení obchodních a dnes převládajících a specifických – nevýrobních, tj. službových firem/společností i v praxi strukturovaných a různorodých organizací. Ty jsou zatím řízeny tradičně hierarchicky, příkazově, administrativně a formálně rozpočtově (de facto toliko problematickým rozpočtem i normativy fixních, nepřímých a režijních nákladů – NRN), ale v kvalitní praxi, kterou je nutné zavést i v ČR, dále více i moderně strategicky, procesně a pro-klientsky/zákaznicky s vazbou na poskytovanou a finančně i nefinančně vnímanou i měřitelnou hodnotu i parametry a komplexní cíle (např. moderní propojené KPIs viz dále a celková strategie – CBS a cílové řízení – MBO) a celkovou ekonomickou i zdrojovou hospodárnost a efektivitu, ale i flexibilitu (schopnost rychle reagovat na změny podmínek např. požadavků trhu, zákazníků a klientů, limitů přidělených zdrojů atd.). To dnes platí objektivně v praxi pro jakýkoliv současný ekonomický subjekt, jež musí tyto skutečnosti a požadavky objektivně respektovat!

Získáte informace o kvalitním moderním a dnes nutně komplexním řízení (EFŘ), včetně klíčového a podmiňujícího řízení firemních, podnikových i organizačních nákladů i výdajů a především kompetence, jak náklady i ekonomické zdroje komplexně řídit i spravovat v praxi (best practice) a převést na efektivní a hodnotu poskytující výstupy. A to jak v tradičním finančním a kalkulačním pojetí (např. variabilní – MC a plné nákladové FAC kalkulace – úplné vlastní náklady a z nich odvozená dílčí např. produktová, službová a celková cenotvorba – pricing), tak v moderním pojetí a praktickém užití kvalitního a komplexního nákladového řízení (Cost Management) zásadního pro nevýrobní a hegemonní službové společnosti (např. energetika, telekomunikace a ICT/IT služby, finančnictví, banky, pojišťovny, logistické a servisní společnosti atd.) a dnešní moderní, značně různorodé a nákladově i zdrojově náročné, organizace veřejného sektoru (např. ministerstva, úřady – státní správy; nemocnice, doprava, kultura, školství, národní parky, vodohospodářství a tzv. veřejné utility atd.). Právě ty dnes mají objektivně servisní a pro-klientský charakter a musí pracovat s finančními i nefinančními ukazateli a cíli, ale i politické a celospolečenské vazby a souvisí s tzv. kvalitou života i celkovou stabilitou společnosti.

Lektor a senior BMC – konzultant, který přichází s danou problematikou v každodenní kontakt v konkurenční a kvalitní praxi, vám předvede, jak postupně provést sloučení obou přístupů i ukazatelů finančního a nadstavbového ekonomického řízení (EFŘ), ale i zdrojového a nákladového řízení a aplikovat ho, společně s konkrétními metodami, vybranými analýzami a technikami prověřenými praxí, na nákladové systémy a pro komplexní potřeby současného řízení zásadních ekonomických subjektů, včetně specifických službových společností a moderních organizací. Použije konkrétní příklady kvalitní české i rozvinutější mezinárodní praxe např. Arhur Andersen (American Expres včetně jejích KPIs a procesů). Bude se tak dít i na základě jím realizovaných poradenských (BMC – Business Management Consulting) projektů a zakázek s důrazem na nutný upgrade českého přístupu k firemnímu a organizačnímu řízení, ale i podnikových a organizačních nákladů, včetně zásadního rozpočtování (budgeting) a řízením rozpočty, reportingu, ale i v praxi klíčovému designu a řízení organizační, zdrojové a provozní kapacity. Přičemž bude respektovat přístupy, které ve svém soukromém BMC poradenství i podnikání a ve své firmě BMC partners s.r.o. realizuje. Tím je tzv. best practice (nejlepší praxe), včetně nejmodernějšího benchmarkingu (srovnávání interního např. divize – náklady, zisk, EBIT a CF a externího např. náklady kapitálu – WACC i celkové náklady – TC a jejich klíčová – účelová salda: náklady na prodej/tržby – Cost of sales, Gross profit/margin, marketing a distribuce, administrativa – Administrative expenses, včetně top managementu) a užití produktivních manažerských a řídících sestav, včetně tzv. „manažerských výsledovek a výkazů“ (jež se naučíte odvodit a užívat), ale i jejich modernímu účelovému pojetí souvisejícímu s organizační strukturou a propojenými firemními a organizačními rozpočty i hotovostí – CF. Ty jsou pro moderní řízení, stejně jako ICT podpora i informační systémy IS (ERP, FIS a MIS) vždy fundamentální a v praxi fungují. Stranou nezůstanou sestavy i konkrétní aplikace IS, včetně základů zápisů – records (tzv. datová a účetní věta, včetně jejího zakomponování do manažerských sestav a reportingu, KPIs atd.).

Získáte propojené kompetence v moderním řízení, tedy i v provázaném firemní a organizační rozpočtování (např. CAPEX a jeho vztah s firemními a organizačními rozpočty i jejich odvození – prodeje, provoz, marketing a distribuce, infrastruktura: administrativa – ekonomika a finance, strategie, ICT, HR, ústředí atd. i jejich vztah s hotovostí i řízením CF, odvodíte i tzv. „rozpočtované“ finanční výkazy – BFS sloužící jako základ i standard finančního řízení a naučíte se je užívat). To se týká sdružených a samostatných investic a projektů i jejich odpovídajícího rozpočtování (budgeting), reportingu a řízení kapacity/tou respektující dnes i neopominutelné reálné procesy a aktivity – činnosti i jejich náklady a hodnotu. Ty dnes obvykle nekorespondují, a platí to pro celé EFŘ i moderní řízení nákladů, s v praxi zažitou tradiční/rozvinutou administrativně-funkční organizační strukturou (TOS/RTOS), jež musí být dnes podporována či nahrazena strukturou procesní (POS).

Po absolvování budete umět nejenom použít ekonomické a finanční řízení (EFŘ), a to ve výrobní, obchodní, kombinované i specifické službové i jakékoliv moderní organizaci, tj. i četných organizací veřejného sektoru (OVS), včetně jeho zásadních metod a systémů. Jedná se zejména o manažerské účetnictví i nákladové účetnictví i jeho standardní analýzy a kalkulace, tj. nákladů, zisku, hotovosti – CF a cenotvorby; controlling, provázaný reporting, budgeting a srovnávací – interní a externí benchmarking, řízení podle cílů – MBO, celkovou strategii i ukazatele KPIs, ekonomickou přidanou hodnotu – EVA, náklady kapitálu atd., ale i tradiční a moderní nákladový management. Ten bude rozvinutý až do zásadní aplikované moderní koncepce a metody řízení nákladů aktivitami a procesy (Activity-based Costing/ Management, ABC/ABM) náklady reálně vyvolávající. Právě to je dnes mimořádně vhodné a účinné v celém EFŘ, ale dnes i nutné zejména pro soudobé službové firmy/společnosti , ale i moderní organizace. Umožňuje totiž tyto subjekty komplexně efektivně, tj. tradičně finančně, ale i dnes nezbytně procesně, hodnotově a klientsky i zákaznicky, ale i kapacitně řídit, tj. i nákladovat, rozpočtovat a spravovat.

Ve finále se naučíte nejen celkovému kvalitnímu a modernímu řízení – EFŘ a komplexnímu řízení firemních a organizačních nákladů a zdrojů i ve vztahu k výstupům (např. dílčím a celkovým tržbám atd.), ale i neopominutelných investic a projektů se všemi jeho relevantními metodami a současnými preferencemi, včetně účinného a komplexního reportingu (a jeho konkrétních sestav), ale i srovnávacího benchmarkingu – BM (odvětví, obor, přímá konkurence, projekt, zakázka, organizace, nákladový BM atd.). Bude se tak dít nejenom ve tradiční a moderní firmě/podniku s postupným důrazem na specifické (nevýrobní) – službově orientované společnosti i moderní – současné organizace (včetně strukturovaných a vysoce různorodých organizací veřejného sektoru, tedy i tzv. neziskovek – non profitů) optimálně servisující své početné i různorodé klienty a zákazníky (a jejich pro řízení relevantní segmenty, viz aplikovaná a dnes neopominutelná tzv. „business segmentace“) v zdrojově efektivně řízené kapacitě, tj. i penězi a šířeji nákladově i zdrojově rozpočtované, ale i řízené kapacitě (Capacity Management). Tou je dnes provozní kapacita (ale i náklady a výdaje rozvinuté až na aktivity a procesy) řízená poptávkou (trhem, zákazníky, klienty a společností i státem), jež současně verifikuje náklady a výdaje moderní a konkurenční společnosti i organizace. Ne tedy potřeby společnosti a organizace samotné, jak tomu v praxi mnohdy bývá, což se týká zejména veřejného sektoru a OVS.

Obsah

NUTNÉ ZÁKLADY, PŘEDPOKLADY A METODY PRO SOUČASNÉ EKONOMICKY, FINANČNĚ A MANAŽERSKY FUNGOVÁNÍ A ŘÍZENÍ FIRMY, PODNIKU, BUSINESSU A MODERNÍ ORGANIZACE:
• tradiční a moderní firma, podnik a soudobá kvalitně řízená a spravovaná organizace (včetně organizací veřejného i neziskového sektoru – OVS), její struktura a cíle (organizační struktury, finanční výkazy a analýza, aktiva a kapitál, výnosy a náklady, zisk a příjmy a výdaje, cash flow – CF, náklady kapitálu – s důrazem na dnes preferované provozní úrovně, nákladové a řídící systémy, nákladové analýzy a kalkulace, cenotvorba, rozpočtování a rozpočtová kontrola i struktura, základní ukazatele, jejich odvození, vztahy i užití v soudobých společnostech, businessu i organizacích),
• specifika výrobních, obchodních, kombinovaných, ale i zásadních službových společností a současných moderních organizací i OVS, včetně komplexních řídících propojených (KPIs – tzv. klíčových výkonnostních i řídících ukazatelů), a to i finálních – odvozených a nadstavbových ukazatelů (např. EVA – ekonomická přidaná hodnota, náklady kapitálu např. WACC, celková hodnota (EV) a její úrovně: tržní, zákaznická a klientská, společenská atd.), jejich odvození a praktické užití,
• případová studie – analýza a odvození zásadních nákladových, výkonnostních i manažerských ukazatelů, včetně tzv. finančních poměrů (ratios), doplněného ukazatelem EVA pro reálnou obchodně–výrobní firmu s využitím v běžné praxi dostupné analytické podpory s konkrétním závěrem a hodnocením společnosti,
• rozvinutí i provázání standardních předpokladů a odvození konkrétních ukazatelů i finančních poměrů i cílů pro úspěšný a efektivně fungující i řízený, ale spravovaný a zdrojově efektivní moderní ekonomický subjekt (firmu, podnik, organizaci i investici),
• moderní a neopominutelné výkonnostní i konkurenční srovnávání srovnávání – benchmarking (BM), jeho analytické zdroje (lokální např. Bisnode, MPO i mezinárodní např. A. Damodaran, EVA scoring), odvození a užití pro konkrétní ekonomické subjekty včetně službových společností i organizací (např. metoda nejlepší praxe tzv. best practice, nákladový i ziskový BM, EVA-BM; atd.),
• nutné propojení základních metrik, ukazatelů a cílů do dnes nezbytné firemní, podnikové, business a organizační strategie (CBS) a její struktura a standardní propojené oblasti (finančně-hodnotová např. tržby, náklady, EBIT, rentability – ROS ROA, CF, celková hodnota EV – Enterprise Value),
• zákaznická a klientská (např. nákladovost a spokojenost), zaměstnanecká a manažerská (např. schopnost), dnes neopominutelně procesní (např. procesní náklady a nákladový systém, přidaná hodnota, rozpočtování atd.) i organizační a společenská (např. hospodárnost, efektivita, reakční doba, zaměstnanost, kvalita života atd., zásadní pro moderní OVS),
• cílové řízení (MBO), jeho odvození a užití, včetně jeho konkrétních propojených cílů pro moderní ekonomické a finanční řízení (EFŘ) současných ekonomických subjektů konkurenčně se zhodnocujících v čase.

ŘÍZENÍ ZDROJŮ A NÁKLADŮ (COST MANAGEMENT-CMA), NÁKLADOVÉ SYSTÉMY V TRADIČNÍCH A MODERNÍCH SPOLEČNOSTECH VČETNĚ NEVÝROBNÍCH I SLUŽBOVÝCH A V ORGANIZACÍCH VEŘEJNÉHO SEKTORU (OVS) I V SOUČASNÉM BUSINESSU:
• organizační struktury – tradiční administrativní (TOS - tradiční, rozvinutá TOS – RTOS např. konsolidovaná, divizní a středisková),
• moderní (POS – procesní a hodnotová – zásadní pro kvalitní řízení obchodní, službové společnosti a organizace včetně moderních OVS) a jejich dopad na celkové řízení (EFŘ), včetně řízení nákladů CMa i firemní a organizační rozpočtování i jeho metody (nákladové normativy a kalkulace včetně cenotvorby, analýza a řízení odchylkami, standardní soustavy rozpočtů a jejich vztahy, propojení s CF, účinné moderní alternativní nákladové a řídicí systémy, např. příčinné ABC/ABM atd.),
• požadavky na tradiční (vhodné pro výrobní společnosti) a moderní nákladový systém a jeho vztahy s komplexními nástroji a systémy řízení, tj. rozvinuté a komplexní manažerské účetnictví a jeho propojené oblasti a funkce (plánování, kontrola, rozhodování a řízení a hodnocení výkonnosti), propojení s EFŘ a jeho produktivní metody i podpora, včetně reportingu a finančního controllingu a jejich produktivní sestavy (praktické odvození a příklady),
• moderní řízení zdrojů/kapacity i nákladů a nákladový systém s využitím procesního a hodnotového i nákladově komplexně objektového a příčinného řízení nákladů (s dnes zásadními finálními nákladovými i výkonnostními např. nákladově efektivní, ziskový, hodnotový, parametry),
• moderní komplexní nákladové objekty – FNO, jejich odvození a kalkulace: produktové, včetně služeb, zákaznické, dodavatelské,
• procesní, včetně současného CRM – logistické a řízení vztahů s obchodními partnery i zakázkové/projektové a investiční atd. a užití odvození nákladů podle reálných činností (aktivit) i dnes zásadních procesů (ABC/ABM, Activity-based Costing/Management),
• odvození a užití moderního finančního í Manažerského účetnictví včetně příčinné nákladové a manažerské metody ABC/ABM v soudobé praxi, zkušenosti i výsledky ze zahraničí (best practice), globální službová firma – American Express (procesní KPIs a klíčové tzv. business procesy – BP např. (BP – zpracovat a zkontrolovat výplaty atd.) v problematické oblasti tzv. administrativních a režijních nákladů typických pro službové společnosti i organizace včetně OVS,
• ABC příčinný nákladový model, jeho analýzy a praktické kalkulace i řízení nákladů aktivitami/procesy a jeho 3 zásadní užití v praxi vhodné a užívané pro jakékoliv současné reálné společnosti a organizace a jejich celkové řízení (EFŘ):
1. doplněk tradičního alokačního nákladového modelu vzniklého pro velké výrobní společnosti jako řešení jím nezvládnutých – nepříčinně (přirážkově) alokovaných fixních, nepřímých, a režijních nákladů – NRN např. centrálně administrativní náklady (ústředí např. centrální ekonomika a finance, marketing, ICT a HR – lidské zdroje atd. (viz tradiční firemní a organizační rozpočtování a soustavy rozpočtů) pracující v tradiční organizační struktuře – TOS/RTOS (skupina podniků, divize, interní střediska: nákladová, zisková a investiční atd., jíž se naučíte zvládat a používat),
2. samostatný systém a nástroj řízení nákladů (Cost Management) utvářející finanční (FIS) a budovaný manažerský (MIS) informační systém, jeho struktura i současné nutné výstupy pro řízení,
3. nástroj nejmodernějšího procesního řízení nákladů i celkového řízení a rozpočtování, což je zásadní pro nejkvalitněji řízené moderní společnosti a organizace včetně OVS (strukturovaného veřejného sektoru) fungující v nejmodernější procesní organizační struktuře (POS) podmíněné tzv. procesní analýzou (process analysis), včetně celkového řízení a rozpočtováni kapacity i nejmodernějšího rozpočtování aktivitami a procesy (Activity-based Budgeting – ABB),
• případová studie celkového zavedení příčinného ABC modelu v reálné společnosti a odvození i komplexní ABC nákladové kalkulace na konkrétní nákladové objekty (FNO produkty a služby), včetně jeho konkrétních dat z finančního účetnictví a jeho zápisů i sestav (kompletní převod nákladů hlavní knihy – ledger na ABC náklady atd. – kompletní příklad implementace ABC v praxi),
• příklad implementace příčinného ABC modelu v organizaci, a to z českého Krajského úřadu (KÚKV) spravujícího i trasujícího (příčinně přiřazujícího) objem cca. 400 mil. Kč nákladů a výdajů v standardní OVS – střediskové a oborové struktuře (doprava, kultura, zdravotnictví, školství, stavebnictví atd.) na níž se podílel i autor tohoto vzdělávacího semináře a senior BMC konzultant Ing. T. Petřík.

VYUŽITÍ NÁKLADŮ ROZPOČTOVÁNÍ A ROZPOČTOVÉ KONTROLY PŘI ANALÝZE, REALIZACI INVESTIC A INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ:
• výhody i nevýhody tradičního a nutnost zavedení moderního řízení nákladů a jeho praktických aplikací,
• rozpočtování a rozpočtová kontrola, reporting a benchmarking, jejich specifika v řízení Investic, projektů a projektovém řízení (Project Management).

ODVOZENÍ ZÁSADNÍCH PRODUKTIVNÍCH METOD I TECHNIK ŘÍZENÍ, VYHODNOCOVÁNÍ PROJEKTŮ I INVESTIC A FIREMNÍCH A PRAKTICKÝCH ORGANIZAČNÍCH, MANAŽERSKÝCH A BUSINESS UKAZATELŮ KPIs (Key Performance Indicators):
• marketing a obchod, dodavatelská a odběratelská, zákaznická a klientská i CRM vhodná pro moderní službové společnosti a OVS, ale i Výrobní a provozní KPIs spojené s firemním/organizačními cíli a celkovou firemní a organizační CBS – Corporate/Business/Organisation strategií),
• tradiční statické finančně-účetní metody řízení a hodnocení – náklady, zisk, výnosová míra, prostá doba úhrady,
• metody moderní-dynamické pracující s rizikem a hotovostními toky (cash flow – CF) plynoucími z investice v čase (metoda diskontovaného peněžního toku – DCF a další hotovostní – CF techniky),
• ostatní metody (variantní rozhodování o investicích a investičních projektech, např. moderní jistící opce a základní modeling se zahrnutím rizika a budoucího vývoje atd.).

Kategorie

Finance
Finanční analýza
Finanční management
Finanční kontrola a audit

Hodnocení od účastníků

Zatím není žádné hodnocení Přidat hodnocení

Lektor

Ing. Tomáš Petřík /

Dodavatel

Ověřený dodavatel

1. VOX a.s. /

© 2017 • Educio s.r.o • Všechna práva vyhrazena • info@educio.cz 
Nenašli jste kurz?

Poptávka kurzu na míru