Podání ve veřejné správě

Praha
Od: 12.04.2016
Do: 12.04.2016
1 den
 
Veřejné kurzy
0%
Cena kurzu

1550

Počet osob
Jméno
Přijmení
Tel.
IČO

Stistknutím tlačítka Rezervovat, souhlasíte s Obchodními podmínkami dodavatele.

Jméno
Přijmení
E-mail
Heslo

Stistknutím tlačítka Rezervovat, souhlasíte s obchodními podmínkami dodavatele.

Poznámka:

Osvobozeno od DPH
Sdílejte:

Účel / cíl

Seznámení účastníků s jednotlivými typy podání ve veřejné správě a způsoby nakládání s nimi

Obsah

1. Typy podání ve veřejné správě:

Posouzení podle obsahu, obsahové a formální náležitosti jednotlivých typů podání, důsledky pro právní režim vyřizování.

2. Informační zákony, klíčová judikatura správních soudů, metodická doporučení MV:

Vztah zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.
Dotazy na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací (požadavky na odborné a právní expertízy, vytváření statistik apod.) podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., absence požadované informace podle § 4 zákona č. 123/1998 Sb.

Omezení přístupu k informacím, důvody obligatorní a fakultativní.

Vyřizování žádostí o informace ze správních spisů (protokoly z kontrol, neukončená správní řízení, kopie pravomocných rozhodnutí atd.), procesní právo nahlížení do spisu x hmotné právo na informace, žádosti účastníka řízení o zasílání kopií dokumentů ze spisu, nahlížení do spisu neúčastníkem správního řízení.
Informační zákony ve vztahu k povinnosti mlčenlivosti uložené zákonem o kontrole (složkovými zákony) a správním řádem.
Úhrady za poskytování informací.

3. Úprava poskytování informací a nahlížení do spisu podle dalších právních předpisů:

Zejména § 168 odst. 2 StavZ – poskytování kopie dokumentace stavby, otázka pořízení kopií vlastním zařízením.

4. Podněty k zahájení řízení (§ 42 správního řádu), podněty ke kontrole:

Podnět x žádost.
Postoupení podnětu jinému správnímu orgánu v případě sdílených kompetencí.
Ochrana totožnosti podatele podnětu.

5. Stížnosti (§ 175 správního řádu):

Stížnost x jiné prostředky ochrany podle správního řádu (např. odvolání, námitka podjatosti).

6. Námitky podjatosti a vyloučení úřední osoby (§ 14 správního řádu):

Ve správním řízení i při jiných postupech a úkonech správních orgánů (např. kontrole)
Vyřizování námitky podjatosti v závislosti na procesní fázi, ve které byla uplatněna
Tzv. systémové riziko podjatosti úředníků ÚSC, vývoj a stav judikatury
Vyloučení znalců a tlumočníků.

7. Ochrana před nečinností správních orgánů (§ 6 odst. 1 a § 80 správního řádu):

Ve správním řízení i při jiných postupech a úkonech správních orgánů
Žádosti dotčených osob, event. podnět samotného podřízeného správního orgánu
Typy opatření nadřízeného správního orgánu k ochraně před nečinností

8. Předběžná informace (§ 139 správního řádu, související ustanovení zvláštních zákonů)

9. Spolupráce mezi správními orgány, vzájemné poskytování informací:

Základní zásady činnosti správních orgánů (zejména § 8 odst. 2 správního řádu), spolupráce kontrolních orgánů (§ 25 zákona o kontrole), povinnost mlčenlivosti, ochrana osobních údajů, obchodního tajemství atd.

10. Práva ekologických spolků:

Zejména práva podle § 70 odst. 2 a 3 zákona o ochraně přírody a krajiny, zahajovaná řízení x zamýšlené zásahy, žádost předem x v průběhu řízení, sporné případy, judikatura.

Kategorie

Právo a legislativa
Legislativa a zákony

Hodnocení od účastníků

Zatím není žádné hodnocení Přidat hodnocení

Lektor

JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D. /

Dodavatel

Mgr. Pavel Filipčík - CAMPANUS /

© 2018 • Educio s.r.o • Všechna práva vyhrazena • info@educio.cz 
Nenašli jste kurz?

Poptávka kurzu na míru